Importera båt

Tänk på följande vid import av båt.

Låt inte snålheten bedra visheten. Var noggrann när du letar efter din båt. Väl genomförda förberedelser och ett gott omdöme är inte en garanti för ett lyckat båtköp, men miminerar riskerna avsevärt.

Tänk bl a på följande när du köper en båt utomlands:

Krävs förskottsbetalning?

Var extra uppmärksam om du måste betala båten i förskott när du bestämt dig. Skulle det t ex visa sig att båten inte är korrekt CE-märkt eller kanske inte ens den båt som du tror du köpt, är det väldigt svårt att driva en process mot ett företag som finns utomlands.

Vem säljer båten och vem äger den?

För att undvika en dålig affär bör du först och främst vara noga med vem du köper av. Kontrollera din avtalspart noggrant. Var noga med att kontrollera vem du köper båten av. Vem äger båten? Är den belånad/pantad? Är firman du haft kontakt med en förmedlare av båtar eller äger firman båten? Ta reda på namn, företagsnamn, organisationsnummer, adress med mera. Be att få se alla handlingar, dokument som rör båten. Det kan vara avgörande för av vem man har köpt båten.

Är båten belånad och/eller pantsatt måste kontakter med kreditgivare tas.

Det förekommer mindre nogräknade säljare och importörer som försöker sälja båtar som är stulna, grundstötta eller har andra fel och brister.

Om du köper båten av en privatperson gäller ingen konsumentskydds-lagstiftning. Vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare eller en båtmäklare har du en större trygghet.

Köp aldrig en begagnad båt utan att kontrollera att säljaren äger rätt att förfoga över båten. Om t ex inte betalt sin säljare eller om båten är pantsatt som säkerhet för ett finansbolag kan du dessutom bli av med båten om det senare visar sig att någon annan person har bättre rätt till den.

Ta hjälp!

Engagera en kunnig besiktningsman i det land där du köper båten.
Anlita kända anmälda organ för en efterkontroll, helst med kontor i Sverige. Var noga när kontraktet skrivs med den som skall utföra eventuell efterkontroll. Se gärna till att få ut den tekniska dokumentationen som ligger till grund för deras godkännande.

Besiktiga båten själv eller genom någon du litar på, redan i utlandet. Engagera en kunnig besiktningsman och vid större affärer sjörättsjurist.

Gör upp ett välformulerat och genomtänkt köpekontrakt som du förstår, med villkor om neutralt rättssystem, gärna med ett definierat skiljeförfarande istället för lokal domstol. Ta hjälp av en jurist eller annan kunnig person om du är osäker på vad som ska vara med. Minimera riskerna så mycket som möjligt. Skaffa en försäkring som ger rättsskydd för utländska rättegångskostnader.

Vilka krav finns vid import?

Se till att vara ordentligt påläst och insatt i vilka regler som gäller. Glöm inte bort att det är du som importör som har det fulla ansvaret för att båten är korrekt CE-märkt.

Se till att få med så mycket teknisk dokumentation och bakgrund om båten som möjligt. Se även till att all övrig dokumentation medföljer. Kontrollera också tryck-datumet. Dokumenten kan visa sig vara nyare än båten!
Ta reda på om båtens motorer klarar dagens buller- och avgaskrav innan du importerar. Detta kan du göra genom att kontakta motortillverkare eller ett anmält organ. För att se vilka avgasvärden som är tillåtna se 4§, 5 kap (SJÖFS 2005:4). Bullerkraven kan du finna i 1§, 6 kap (SJÖFS 2005:4). I värsta fall måste motorn/ båten provas för att få ett säkert besked.

Finansiering och värde

Kräv banksäkerhet eller motsvarande för varje betalning till dess du godkänt leveransen av båten. Det finns tyvärr många oseriösa företag. Tänk på att det är mycket svårt att driva en rättsprocess i ett annat land och det är också de flesta försäljare medvetna om.

Kontakta din bank i förväg och ordna så att du kan göra en överföring från ditt konto när du vill genomföra båtköpet utomlands. Att ha med sig kontanter är ofta inte lämpligt.

När du senare tänker sälja din båt finns risk för ett sämre andrahandsvärde/inbytespris om den är inköpt i vissa länder. Värdet påverkas givetvis av båtens historik och dokumentation.

Garantier och försäkring

Kontrollera vilka garantier som följer med båten och om de gäller i Sverige. Hör både med säljaren och med generalagenten i Sverige. Skilj på säljargarantier och tillverkar-garantier. En garanti utfärdad av säljaren själv kan bara åberopas mot denne.

Vilka villkor ställer svenska försäkringsbolag för att försäkra båten? Skiljer sig innehållet i försäkringen jämfört med om båten varit svensksåld – ingår t ex maskinskador? Är premierna dyrare jämfört med motsvarande svensksåld båt? Hör med olika försäkringsbolag.

Tips!

Ta kontakt med ett antal handlare/säljare innan du åker. Kan du eller någon bekant landets språk är det en stor fördel. Handlaren kan till exempel skicka bilder, kopia av servicebok, registreringsbevis och annan information via e-post eller fax. Förutom välbehövlig förhandsinformation får du också tillfälle att bilda dig en uppfattning om säljaren och dennes vilja att hjälpa till. Möjlighet finns också att i detta skede förhandla om priset. Att påbörja en förhandling på plats lär bli svårt eftersom handlaren är väl medveten om att du befinner dig långt hemifrån.

Har båten CE-märkning?

Den 16 juni 1998 blev det lag på att alla fritidsbåtar 2,5–24 meter långa ska vara CE-märkta. Detta innebär att alla nya och importerade fritidsbåtar ska vara provade och CE-märkta av tillverkaren eller importören.

Undantagna är de båtar som fanns på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innan kraven om CE-märkning blev tvingande.

Att en produkt är CE-märkt betyder att den som har ansvaret för CE-märkningen garanterar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Utan CE-märket får produkten inte släppas ut på EES-marknaden.

CE-märkning på båten

Du som ska köpa en båt som ska vara CE-märkt bör kontrollera att den är CE-märkt och att du vid köpet får med två viktiga handlingar, nämligen ”Försäkran om överensstämmelse” och ”Båtens instruktionsbok”. Dessa handlingar – som ska vara på svenska – är säljaren skyldig att tillhandahålla.

Båten ska också vara försedd med en tillverkarskylt. Skylten visar vem som är tillverkare, båtens modell, den konstruktionskategori båten är provad efter och max tillåtet personantal. CE-märket ska också finnas på skylten.
En båt från ett land utanför EES ska också vara CE-märkt om den importerades efter den 16 juni 1998. Om båten importerades före detta datum behöver den inte vara CE-märkt. Då bör man som köpare kräva att få se ett dokument som styrker detta. Det kan t.ex. vara en tullhandling, försäkringsbrev, båtplatskvitto eller liknande.

CIN-kod på skrovet

Båtar som är CE-märkta ska ha ett skrovidentifikationsnummer, en CIN-kod. Numret är angivet på båtens styrbordssida (högra sidan) i aktern, under relingslisten. CIN-koden visar när, var och av vem båten är byggd. Samma kod ska även finnas på ett dolt ställe i båten. Koden ska bestå av 14 tecken och kan se ut på följande sätt: SE-ABCABOT1C001. Båtar som har importerats till Sverige och CE-märkts i efterhand av importören har en kod som börjar på SE-IMP. Om båten blir stulen kan det underlätta för polisen om man har CIN-koden tillgänglig.

Registrera båten

Fartyg med en längd om minst 15 meter och en största bredd om minst 5 meter som används yrkesmässigt är skepp och ska registreras i Trafikverkets sjöfartsregister. Fartyg som är upp till 24 meter kallas båtar och kan registreras i fartygsregistrets båtdel.

Att registrera båten kan underlätta att du kan få tillbaka den vid en stöld. Detsamma om båten sliter sig i en storm. Polisen står varje år med upphittade båtar som de inte hittar ägaren till. 

Försäkra båten

Att köpa båt är många gånger en stor och kostsam affär. Ett bra försäkringsskydd är därför viktigt. Om båten skadas eller blir stulen är en bra försäkring ovärderlig, den ska täcka eventuell skada eller förlust.

Teckna därför en försäkring som ger gott skydd både mot inbrott, stöld, grundstötning samt rättsskydd och läs noga igenom försäkringsvillkoren. Till exempel är det vanligt att en skada ska anmälas inom en viss tid för att försäkringen ska kunna användas för skadan.