Avtalsvillkor bokköp

Allmänt

Båtjuristen.se genom Häller Juridik AB säljer boken Juridik Ombord via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige och Norden. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatserna www.hallerjuridik.se och www.batjuristen.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt Avtalsvillkoren.

Häller Juridik AB reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inkl moms är det pris som vid beställningen framgår på www.hallerjuridik.se  Häller Juridik förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer i kommentarfältet. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Moms på tryckta böcker är 6 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Porto tillkommer per bok. För aktuell portotaxa se beställningssidan. Beställs flera böcker sänder vi dem i samma paket.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på kostnaden för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order. Så långt det är möjligt sänder vi en order i ett och samma paket.

Beställning

Beställning kan endast göras via beställningsformulär på hallerjuridik.se eller www.batjuristen.se, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Häller Juridik AB reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Beställningen är bindande när beställningsformuläret har sänts in. Kunden får beställningsbekräftelse direkt på skärmen, intei   separat mail.

Meddelanden från Häller Juridik sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning via beställningsformulär

 • Kund registrerar namn, e-postadress, telefonnummer och postadress. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.
 • Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade i beställningen.

Betalning

Inom Sverige För leveranser inom Sverige kan betalning ske mot faktura, med betalning direkt och vid ett enda tillfälle.

Faktura

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund (Privatkund) vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Häller Juridik AB förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Utanför Sverige

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske till  bankgiro såvida inte annat särskilt överenskommits.

 

Leverans

Leverans sker normalt med paket eller brev till Privatkund och med Företagspaket eller brev till Företagskund. Posten används som leverantör om inget avtalats separat.

Beställda produkter levereras enligt tidsram angiven på beställningssidan på webben.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på hallerjuridik.se ska Häller Juridik per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Häller Juridik AB ansvarar för varorna vid leverans till kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Häller Juridik AB.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Häller Juridik AB ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Häller Juridik AB Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag kunden tagit emot varan. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska ges inom 14 dagar från att varan mottagits av kund. Returporto och fraktkostnader betalas av kund, retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Om kund vill returnera en produkt ska han/hon först meddela Häller Juridik AB detta via lars @ hallerjuridik.se

Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Häller Juridik AB snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala kundens kostnader för ordern (inkl eventuell fraktavgift). Tiden räknas från den dag Häller Juridik AB tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.

Returrätten gäller inte:

 • outlösta paket

Innan vara returneras ska kund kontakta kundservice och därifrån erhålla information om returnummer och returadress.

Meddelande om retur ska minst innehålla följande information:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • antal böcker som beställts

Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats under leverans till kund.

Reklamation

Om Häller Juridik AB har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Häller Juridik AB.

Reklamation sker till e-post: lars @ hallerjuridik.se

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

   • namn
   • adress
   • telefonnummer
   • antal böcker som reklameras

Retur får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Häller Juridik AB. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Häller Juridiks bekostnad förutsatt att Kund följer Häller Juridiks instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att

1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller

2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller

3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund, konsumentköplagen har Häller Juridik AB inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Häller Juridik AB varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Häller Juridik AB behandlar namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter Kund uppgivit vid registrering av Konto och vid beställning. Företaget behandlar vidare uppgifter om Kunds köp, sammanlagt belopp och antal köpta produkter. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund samt för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post och brev.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje man för behandling för Häller Juridik ABs räkning.

Personuppgifter behandlas under den tid Kund har en relation med Häller Juridik AB samt under den tid därefter då Kund fortsatt kan nyttja fördelarna med att vara kund hos Häller Juridik AB.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Kund kan anmäla till Häller Juridik AB kundservice att Kunds personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål.

Privatkund lämnar genom att acceptera Avtalsvillkoren sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

För att handla via Häller Juridik AB:s webbplatser behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg som används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Genom att navigera på webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren.

Tvist

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos Häller Juridik AB och Båtjuristen.se. Eventuella tvister med Företagskund ska prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Privatkund hänvisar Häller Juridik AB till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer Häller Juridik AB följer.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2014-08-07

Nyaste artiklarna

Kontaktdetaljer

Båtjuristen, Häller Juridik,
Spannmålsgatan 13 (besök)
461 30 Trollhättan
Tel: +46 (0)520-22 10 20
Mobil: +46 (0)708-39 62 32
E-post: info[@]batjuristen.se
Webbplatser: http://batjuristen.se
http://hallerjuridik.se

Postadress:
Båtjuristen, Box 68, 461 22 Trollhättan